I Postanowienia wstępne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady korzystania ze Sklepu Internetowego tartakdoktor.pl oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego tartakdoktor.pl przez „Meble Doktór Tadeusz Doktór" .

2. Operatorem Sklepu Internetowego tartakdoktor.pl jest firma Meble Doktór Tadeusz Doktór z siedzibą w Świecy 52, 63-430 Odolanów, NIP 622-001-93-06, REGON 250248522.

3. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

4. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:

a) e-mail: tartak@mebledoktor.pl lub dawid@mebledoktor.pl

b) telefon: 62 733 26 37,

c) fax: 62 733 37 67,

II Definicje

1. Sklep Internetowy – serwis internetowy w układzie sklepu dostępny pod adresem www.tartakdoktor.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.

2. Sprzedawca – Tadeusz Doktór prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Meble Doktór Tadeusz Doktór w Świecy wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej pod adresem Świeca 52, 63-430 Odolanów.

3. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu.

4. Regulamin – niniejszy dokument.

5. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Klienta w Sklepie Internetowym tworzony w wyniku prawidłowej rejestracji, za pomocą którego może składać Zamówienie.

7. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

8. Towar – produkt prezentowany i oferowany w Sklepie Internetowym, który można zakupić online; każdy opis Towaru jest dostępny przy prezentowanym produkcie.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Klienta i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, wyświetlania reklam o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Klienta oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Klienta, mogą być w każdym momencie usunięte przez Klienta.

11. Cena – wartość Towaru brutto, umieszczona obok informacji o Towarze. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

III Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) komputer z dostępem do Internetu,

b) dostęp do poczty elektronicznej,

c) przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej lub Chrome w wersji 32 lub nowszej,

d) włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 a) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

IV Warunki świadczenia usług

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych usług polegających na:

a) prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym,

b) przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie Internetowym,

c) udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie,

d) zamieszczaniu opinii w Sklepie na temat Towarów.

2. Usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

3. Umowa:

a) o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta, 

b) o świadczenie usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,

c) o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

4. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

5. Warunkiem Rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

V Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług na tartakdoktor.pl

1. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji tworzone jest indywidualne Konto Klienta.

2. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

3. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto ),

c) numer telefonu.

5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych Towarów należy podać:

a) firmę,

b) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

c) adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto ),

d) imię i nazwisko osoby do kontaktu,

e) numer telefonu.

6. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:

a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,

b) działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

7. Zakupy bez logowania (bez rejestracji) umożliwiają dokonanie jednorazowej transakcji w Sklepie Internetowym. W trakcie przejścia przez pierwszy krok koszyka należy wybrać opcję zamów „bez rejestracji”. Dokonanie zakupów bez Rejestracji wymaga wypełnienia wszystkich pól w formularzu zamówienia oznaczonych „*”.

 VI Sposób porozumiewania się z Klientem

1. Siedziba Sprzedawcy mieści się w Świeca 52, 63-430 Odolanów.

2. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej lub także telefonicznie pod numerem 722 233 388 w godz. od 7:00 do 15:00 w dni robocze oraz od 8:00 do 14:00 w soboty.

VII Transport Towaru

1. Każdy zakup będzie potwierdzony wiadomością wysłaną na konto mailowe.

2. Cena transportu nie obejmuje rozładunku towaru, rozładunek towaru należy sobie zorganizować we własnym zakresie. 

3. Przed planowaną dostawą prosimy o kontakt w celu potwierdzenia możliwości podjechania samochodu ciężarowego pod teren rozładunku, w szczególności przy zamówieniach powyżej 7m3 gdzie dostawa odbywa się Tirem

4. Dostarczenie Towaru następuje na koszt Klienta za pośrednictwem wewnętrznego transportu Meble Doktór. O kosztach transportu Klient dowiaduje się w momencie składania Zamówienia. Istnieje możliwość odbioru osobistego Towaru w siedzibie firmy.

UWAGA: Firma realizuje zamówienia tylko na terenie Polski. Istnieje możliwość wysyłki towaru za grancie Polski po wcześniejszym kontakcie i ustaleniu e-mailowym ze sprzedawcą, kwoty oraz czasu realizacji takiego zamówienia

5. Chwilą wydania Towaru jest moment przekazania towaru Klientowi 

VIII Czas realizacji Zamówienia

1. Wszystkie Towary Tartak Doktór są produkowane pod zamówienie Klienta, czas realizacji wynosi od 14 do 21 dni roboczych, ze względów logistycznych termin dostarczenia Towaru może się wydłużyć do maksymalnie 10 dni roboczych. O czasie realizacji zamówienia klient będzie poinformowany niezwłocznie po złożeniu zamówienia .

IX Gwarancja

1. Na produkty oferowane przez Tartak Doktór jest udzielana 24 miesięczna gwarancja 

X. Prawo odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Więźba dachowa to produkt nieprefabrykowany, nie ma możliwości zwrotu towaru 

XI Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2. Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności firmom kurierskim w celu dostarczenia Towaru czy operatorom systemów płatności.

3. W przypadku zgody Klienta, adres e-mail podany przy subskrypcji newslettera będzie wykorzystywany w celach marketingowych sklepu tartakdoktor.pl; zgoda na subskrypcję może być cofnięta w każdym czasie,

4. Baza danych osobowych Klientów podlega ochronie prawnej; dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

XII Postanowienia końcowe

1. Składając Zamówienie, Kupujący akceptuje niniejszy Regulamin w całości.

2. Właściciel Sklepu ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu; zmiany Regulaminu nie dotyczą transakcji już dokonanych/w trakcie realizacji.

3. Wykorzystane na zdjęciach dekoracje nie są wliczone w cenę mebli i nie są sprzedawane wraz z zakupionym towarem, stanowią one jedynie element ekspozycji.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian; niniejsze postanowienie nie dotyczy transakcji w trakcie realizacji.

5. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony mogą podjąć próbę rozstrzygnięcia go w sposób polubowny działając w dobrej wierze.